Se încarcă pagina ...

CONFLICT ŞI PACE

Data publicarii: 13.06.2014 18:37:00

Starea de agresiune cu potenţial de război este, conform specialiştilor, dependentă de un număr de variabile cu anumite ponderi pe fiecare variabilă. Deşi variabilele prezentate mai jos ţin seama în principal de existenţa anumitor condiţii propice declanşării conflictelor, factorul primordial este mentalul uman şi modul în care oamenii se relaţionează la propria lor personalitate şi la mediul natural, socio-economic, sau tehnologic în care trăiesc.

 

Variabilele independente implicate în crize

 

 

Nivel de importanţă (pondere)

 

EFECTE

 

1-structura

 

8

 

2-nivelul sistemului

 

6

 

3-vârsta

 

5

 

4-capabilitate

 

4

 

4-tipul de regim

 

4

 

7-instabilitate internă

 

3

 

8-distanţa geografică

 

2

 

9-durata regimului

 

2

 

10-mărimea teritoriului

 

1

                                        Tabel 1. Variabilele crizelor induse        

Indiferent însă de context, starea de agresiune depinde de evoluţia psihicului uman ce are o anumită structură ce-l face predictibil şi manipulabil. Pe de altă parte psihicul uman este condiţionat de potenţialele active ce au fost încurajate să se dezvolte de către mediul de existenţă. Aceste potenţiale sunt în general insuficient dezvoltate sau utilizate de societate, care este mai degrabă interesată de performanţa umană pe câmpuri înguste şi evită dezvoltarea plenară a personalităţii umane.

Starea conflictuală umană se declanşează în general pe fondul unor personalităţi incomplet dezvoltate, frustrate prin neutilizare, manipulate prin regulile pieţei sau politicii, izolate pe nişe profesionale înguste şi fără orizonturi clare pe termen lung. Dacă direcţiile şi dimensiunile factorilor favorizanţi declanşării crizei există, totuşi triggerul este dat de starea psihologică a oamenilor. Factori precum plictiseala, sau insensibilitatea cultivata faţă de problemele altora sau faţă de dezechilibrele de mediu natural, cultural etc. conduc oamenii către momentul conflictului ce le dă posibilitatea să mai simtă ceva, chiar dureros.

În general ţările ce pornesc conflicte sunt de tip monopolist, eficiente economic, cu disciplina muncii, cu oameni care au personalităţi incomplet dezvoltate şi în care protocolul religios formal a înlocuit trăirea, plăcerea a înlocuit fericirea, etc. Izbucnirea conflictului se face pe fondul insensibilităţii generate de sistemul cu grad mic de variabilitate, frustrant şi eficient economic.

La nivel individual, criza şi conflictul se văd prin fluctuaţiile de personalitate generate de dezintegrări succesive ale personalităţii atât pozitive, cât şi negative. Aceste dezintegrări negative se pot observa statistic prin numărul de oameni ce dezvoltă diferite tipuri de adicţie, de la adicţia de droguri, sex, jocuri, avere, putere până la adicţia de instrumente de lucru sau muncă fără pauză. În paralel dezintegrarea pozitivă a personalităţii se poate observa prin numărul de oameni creativi, implicaţi în rezolvarea problemelor, orientaţi pozitiv şi care spre deosebire de categoria oamenilor cu adicţie ce sunt orientaţi preponderent către valori măsurabile, cei cu dezintegrări pozitive sunt orientaţi către dezvoltarea calităţilor umane. Modelul prezentat mai jos ţine seama de structura pe clustere metamerice controlate de glande endocrine şi care are funcţii reflectate prin trăiri specifice atât pentru stările fundamentale cât şi pentru cele de tranziţie dintre cele fundamentale. 

 

 

Există stări fundamentale ce generează funcÈ›ionalităÈ›i organice, la fel cum există stări de tranziţie pe o structură asemănătoare cu teoria asiatică asupra chakrelor. Aceste chakre au atât relaţii de dependenţă ce pot fi caracterizate liniar, cât şi relaţii pe un model de simetrie centrală în care chakra 8 este subconştientul colectiv uman sau planetar. Acest fapt este relevant în privinţa înţelegerii rolului religiei în gestionarea potenţialelor umane şi, implicit, în gestionarea sau rezolvarea diferitelor crize. André Malraux, intuind crizele mileniului III, a afirmat că acesta va fi spiritual sau nu va mai fi deloc, ceea ce, în perspectiva realităţilor actuale,ne face să ne regândim poziţiile faţă de toate obiectivele sau tradiţiile noastre.

          Traducerea modelului se face astfel: ca exemplu între chakra 2 (iubire ) şi chakra 3 (energie) apar două stări fundamentale, anume credinţă şi frică, din care omul poate alege pe care să o preia cu prioritate. Pe de altă parte, pe modelul circular, chakrele 3 si 7 sunt simetric conectate, ceea ce conduce la vibraţie dată de credinţă sau de frică, în relaţie de echilibru cu intuiţia umană, sau la autonomie cauzată cu credinţă sau frică în relaţie directă cu recunoaşterea realităţii. Aceste cauzalităţi compuse generează comportamentele oamenilor, prin extensie al populaţiilor umane, şi dezechilibrul comportamental poate genera factorii declanşatori pentru starea e conflict. 


Există un grad mare de dependenţă între structura trăirilor fundamentale şi starea de criza declanşată de societate în anumite condiţii, ceea ce face ca rezolvarea crizelor sau situaţiilor conflictuale să se facă, de cele mai multe ori, prin reconfigurarea trăirilor fundamentale umane în urma unor experienţe personale dificile.

Liniarizarea şi etapizarea trăirilor umane se produce printr-un proces de metamorfoză generat de dezintegrarea pozitivă sau negativă a personalităţii. La rândul său, această dezintegrare a personalităţii se declanşează prin interacţiunea experienţelor personale ce generează balanţe şi echilibre sau dezechilibre, cu tentativele de salt de personalitate. În această direcţie însă societatea contemporană a învăţat să manipuleze personalitatea umană prin tehnici diverse de la tehnici sociale de tipul analizei tranzacţionale, până la manipularea prin mass media sau prin tehnologii de comunicare.

Ca efect neaşteptat şi nedorit de manipulatorii de piaţă, s-a produs un salt de personalitate la generaÈ›ia internetului ce are mai degrabă tendinţa de a dezvolta o societate bazată pe cunoaştere decât o societate bazată pe exploatarea nesustenabilă a resurselor planetare.

De exemplu, nevoile fundamentale de tip Maslow ale acestui tip de societate se relaţionează direct cu etapele de salt în personalitate:

 

 

Există caracteristici de etapă şi caracteristici de tranziţie între etape ce trebuie luate în discuţie. Caracteristicile de etapă ce se corelează cu nevoi primare sunt următoarele:  

  Nevoi umane                                                                          Stări fundamentale

1 nevoi primare

1 stabilitate

2 nevoi de protecție ale mediilor naturale, sociale, economice, culturale

2 iubire

3 nevoi de evoluÈ›ie personală pe traseu de carieră dedicată pasiunii şi menirii proprii

3 energie

4 nevoi de comunicare şi diseminare a ideilor, principiilor şi valorilor

4 armonie

5 nevoi de instruire continuă şi inovare pe diverse sectoare de activitate

5 comunicare

6 nevoi de emancipare personală

6 viziune

7 nevoi de evoluţie la nivele superioare

7 înţelegere

8 nevoi de maximizare a potenÈ›ialelor umane şi de echilibru cu ecosistemul

8 infinitate

Tabel 2 corelarea etapelor de dezvoltare a nevoilor umane cu stările fundamentale

 

Pe de altă parte salturile dintre etape sunt caracterizate de dezintegrări pozitive sau negative ale personalităţilor umane ceea ce poate conduce la conflicte sau pace şi stabilitate


Salt între

Stări de tranziţie

Acţiuni sociale posibile

1stabilitate-2 iubire

pace-ruşine

Selecţia priorităţilor

2 iubire-3 energie

credinţă-frică

Selecţia pe baze pozitive profesionale a administraţiei

3 energie-4 armonie

echilibru-umilire

Selecţia pe baze profesionale a policy-makers

4 armonie-5 comunicare

empatie-neîncredere

Selecţia pozitivă a liderilor de opinie şi a formatorilor de gândire

5 comunicare-6  viziune

inspiraţie-imprecizie

Selecţia elitei pe baze profesionale

6 viziune-7 înţelegere

înţelepciune-contradicţie

Selecţia reperelor valorice şi a oamenilor simbolici

7 înţelegere-8 infinitate

trăire-confuzie

Selecţia idealurilor active şi a rolurilor sociale relevante

Tabel 3 caracteristicile de tranziţie şi comportamente sociale generate

 

Există, în perioada actuală, un mare potenţial de conflict datorat saltului cognitiv şi de personalitate, generat de epuizarea resurselor planetare şi de apariţia de noi tehnologii ce modifica total baza economică a umanităţii. Crizele actuale ce sunt generate din această interferenţă generează şi marele potenţial de conflict. Acesta se poate rezolva prin trecerea la modelul nou societate. Vechiul model de societate ce poate provoca crize şi conflicte majore la încercarea sa de tranziţie la noul model este următorul: 

 

 

          La acest model uman comun generat pe principiile piramidei nevoilor lui Maslow se observă o tendinţa de recuperare a înţelegerii şi a infinităţii ce nu sunt încurajate de societatea de consum. Se mai observă o tendinţă de recuperare a dezintegrărilor sau emancipării umane, de dezvoltare a intuiţiei şi capacităţii de recunoaştere a detaliilor relevante, precum şi o tendinţă de recuperare a trăirilor şi de eliminare a confuziilor generate de dominarea societăţii de tip industrial. Aceste tendinţe explică mişcările din ce în ce mai numeroase şi mai ample ale tinerei generaţii din toate ţările lumii, ca reacţie la diferite tipuri de abuzuri.

          Pe de altă parte, se mai observă o redimensionare a personalităţii umane ce trece de la anumite sisteme de gândire la altele mai naturale şi mai echilibrate. De exemplu  se trece de la iubire-comunicare caracterizată de relaţiile dăruire-simţire şi posesie-traducere la relaţiile naturale  iubire-viziune şi stabilitate-comunicare ce sunt caracterizate de relaţiile dăruire-revelaţie, posesie-logică şi, respectiv, respect-simţire, standarde-traducere.

          Această reconfigurare a mentalului tinerei generaţii dezvoltată, prin intermediul reţelelor de comunicare, mai mult decât prin cultura tradiţională, creează atât potenţialul de conflict între generaÈ›ii şi culturi, cât şi potenţialul de rezolvare a conflictelor generale generate de crizele actuale.

 

DIFERENŢELE MAJORE GENERATE DE REŢEUA INTERNET

          Cea mai mare diferenţă dintre societatea industrială È™i mai noua societate ce se dezvoltă în aceasta perioadă este data de modul de organizare. Prima este organizată în structura piramidală de tip de comandă-control, cea de-a doua se auto-organizează în sistem de reţea. Teoria reţelelor, recent creată, permite deja controlul şi sincronicitatea ce poate genera schimbarea totală de paradigmă, la toate nivelele, şi distrugerea vechiului sistem de comandă-control de tip piramidal. Această potenţială schimbare poate conduce la un alt tip de criză sistemică, necontrolabilă din exterior, mai ales că teoria reţelelor nu beneficiază încă de metodologiile de feedback care să-i asigure sustenabilitatea în timp.

          Se pot prevedea, astfel, crize financiare conducând la criza datoriilor suverane datorate înlocuirii monedei de tip industrial bazate pe producţie cu monede pe net generate de mişcările speculative virtuale ce nu se bazează pe producţia directă. Astfel de crize vor genera la rândul lor alte crize de tip economic, ecologic, etc. ce se vor soluţiona doar atunci când se va trece la un alt tip de societate, bazată pe noi tehnologii neivazive.     

          Se pot prevedea de asemenea crize energetice datorate epuizării resurselor energetice fosile, concomitent cu crize de mediu datorate creşterii numerice necontrolate a populaţiei umane, ceea ce a produce o criză majoră atât a hranei, cât şi a apei, aceste ultime două fiind generate de lupta dintre sistemele industriale şi de cunoaştere ce nu permit trecerea la noi tehnologii neivazive din raţiuni economico-sociale de tipul lipsei de educaţie a forţei de muncă şi lipsa fondurilor de retehnologizare. Faptul că, pe moment, controlul pe internet are tendinţa să repete aceleaşi tipare ca şi controlul piramidal conduce la aceleaşi greşeli generatoare de crize majore cu potenţial de conflict extrem.

          Atât paradigma piramidală ca şi cea de reţea sunt, pe moment, concurente pe aceleaşi resurse limitate şi conduc tot la epuizarea resurselor. Există totuşi posibilitatea aplicării unei paradigme generate de necesitatea minimizării abuzurilor ecologice în exploatarea resurselor existente. Acesta este modelul de sustenabilitate ce permite, teoretic, identificarea programelor ce conduc la refacerea echilibrelor sistemice într-o paradigmă ce evită conflictul şi crizele.

 

PAŞII NECESARI

Cele trei caracteristici de bază ce influenţează perioada actuală, anume structurile piramidale, reţelele şi structura psihicului uman permit o mai bună înţelegere şi modelare a structurilor de feedback şi a programelor necesare pentru evitarea catastrofelor, a conflictelor majore şi pentru rezolvarea crizelor actuale sau viitoare.

Structura psihicului uman stă la baza întregii probleme, cel puţin în partea de liber-alese, unde modul de gândire şi deciziile vis-a-vis de dezintegrarea pozitivă sau negativă a personalităţii sunt definitorii. În mare măsură, starea de conflict sau de pace depinde de aceste aspecte psihologice ale problemei, chiar mai mult decât de condiţiile favorabile, de aceea de maximă prioritate în menţinerea păcii şi în depăşirea situaţiilor problemă sunt mesajele ce conduc la dezintegrarea pozitivă, mesaje ce pot fi transmise pe suportul Internet, devenind astfel suportul deciziilor emoţionale.

Un alt aspect al luării deciziilor este dat de structura de reţea cu noduri principale şi ierarhie de tip centuri colorate ce reprezintă un hibrid între reţeaua nediferenţiată şi piramida de comandă-control. Acest sistem este la momentul actual practicabil atât prin sistemul personalităţilor ce influenţează opinia publică şi modul de a privi realitatea al restului populaţiei cât şi luarea de decizii în relaţia public-privată dintre specialiÈ™tii în policy making. Medierea soluţiilor optime la sistem local sau internaţional şi configurarea programelor în timp real care pot conduce la soluţionarea crizelor sunt fundamentale în găsirea de soluţii de rezolvare a crizelor.

Structura funcţionalităţilor reţelei organizată pe sistemul de centuri colorate presupune existenţa etajelor de amplificare şi transmitere mai departe a semnalelor de soluţionare. Acestea se fac prin funcÈ›ionalităÈ›i specializate ale unităţilor de amplificare ce constituie celula de bază a reţelei. Aceste unităţi ce asigură feedback-ul sunt următoarele:

 

 

          O astfel de schemă bloc poate permite atât găsirea cât şi impunerea unor decizii corecte şi logice de către sistemele piramidale de gestiune împiedicând astfel atât coruperea acestor sisteme cât şi colaborarea lor la nivel internaţional pentru rezolvarea situaţiilor de criză. Pentru aceasta este necesar ca ţările lovite de criză să organizeze aceste sisteme de lucru pe reţea organizată pe sistemul de centuri colorate şi etaje de amplificare de semnal, iar reÈ›elele locale să colaboreze între ele în găsirea şi punerea în practică a soluţiilor. Urmărind sensul săgeţilor din schema bloc se pot înţelege şi modelele de dinamică şi funcţionalitate ale acesteia.

Acolo unde deciziile sunt la nivel local vor acţiona schemele bloc locale de pe sistemul de centuri colorate organizate ierarhic. Între trei etaje succesive de centuri colorate va exista comunicare directă şi ajutor în prelucrarea informaţiei sau luarea de decizii. Dacă deciziile sunt locale şi nu au nevoie de etaje de amplificare sau de relaţii pe orizontală cu alte module locale, atunci reţeaua doar le consemnează fără să le influenţeze. Un astfel de sistem a mai fost utilizat cu succes în istoria mondială în diverse situaţii şi la diverse momente. Exemple în acest sens au fost sistemele de bresle profesionale, Liga Hanseatică, sistemul de maeştri discipoli de tip budist, artele marţiale, etc., dar deseori organizarea anterioară a fost făcuta numai pentru rezolvarea unor probleme punctuale şi niciodată până acum nu a beneficiat de mediul de comunicare al Internetului.

          Sistemul de centuri colorate va permite instruirea membrilor reţelei la diferite nivele de complexitate şi înţelegere a realităţii şi va presupune acţiuni organizate cu ajutorul internetului. Programele depistate prin dezbaterea pe internet şi argumentate prin informaÈ›ii obţinute prin aplicarea protocoalelor din etajele de amplificare vor putea fi finanţate de către structurile piramidale, gestionarele resurselor financiare, sub presiunea argumentaţiei parteneriatelor public-private sau a acţiunilor organizate.

          Sub influenţa reţelelor specializate de tip profesional se poate influenţa la început luarea de decizii de finanţare a unor programe de ieşire din criză a căror profitabilitate nu este vizibilă pe termene electorale şi care au nevoie de cercetări fundamentale pentru a fi implementabile. Dacă structurile piramidale gestionare de fonduri nu reacţionează în timp real, structurile de reţea vor putea oferi specialişti care să înlocuiască personalul ineficient sau corupt din structurile piramidale, acest personal fiind instruit tot de reţea astfel încât să aibă antrenate capacităţile necesare gestionării problemelor curente.

          Dacă sistemul de finanţare se compromite din diferite motive se pot crea prin structurile de reţea alte sisteme de finanţare cu bani virtuali nespeculativi care să transforme opiniile participanţilor din reţelele profesionale în sprijin necesar îndeplinirii obiectivelor propuse şi finalizării programelor.

 

Programe de ieşire din criză şi intrare în sustenabilitate

Sustenabilitatea se poate obţine chiar sub presiunea multiplă a mai multor factori de risc. Cum momentul actual este caracterizat de o presiune economică şi sociala, una ecologică creată de încălzirea globală şi de o presiune politico-administrativă şi de schimbare a ideologiilor curente ne aflăm exact în situaÈ›ia de a căuta sustenabilitatea în presiune multiplă.

Acest rezultat este posibil să fie obţinut printr-un număr relativ mic de programe germene specifice ce modifică cu 180 de grade sensurile acceptate la acest moment. Mai jos sunt prezentate o parte dintre programele ce pot genera sustenabilitate pe modelele socio-economice liberale. Aceste programe vor genera alte programe adiţionale necesare punerii în practica a programelor principale. Programele au fost generate prin analizarea modelului de sustenabilitate general descris în figura 6:

 


 

 

 

Programele de impact obţinute din schemele de mai sus ce pot conduce la sustenabilitate sunt următoarele:

 

 

Principala rupere de simetrie se face în jurul axei nivel de consum-sinergia diversităţii. A doua rupere de simetrie se face în jurul axei eficienţa exploatării-factorii calitativi

Principalele ruperi de simetrie ce permit realizarea generala a sustenabilităÈ›ii sunt:

-complexificarea nişelor > resurse regenerabile

-managementul crizelor > responsabilitate corporatistă

-recuperarea ariilor distruse > tehnologii neinvazive

-încrederea financiaracomplexificarea nişelor

-tehnologii neinvazive > economie pasivă

-complexificarea nişelor > resurse regenerabile

Exemplificarea acestor programe este dată în continuare:

-complexificarea nişelor > resurse regenerabile

Program de inovare tehnologică şi inventică ce permite refacerea zonelor afectate prin poluare cu ajutorul unor organisme specializate. Exemplu lacuri extrem de poluate ce devin mediu de hrănire pentru spirulina. Se obţine atât recoltă de spirulină ce poate fi valorificată economic şi depoluarea zonelor grav afectate. Pentru punerea în aplicare a acestui program se creează nişe ecologice noi dezvoltate pe condiţiile de mediu poluat, ceea ce teoretic poate permite continuarea exploatărilor fără afectarea zonelor din mediu. 

 

Managementul crizelor > responsabilitate corporatistă 

Programul presupune responsabilizarea companiilor şi firmelor ce lucrează pentru profit în direcţia responsabilităţii corporatiste prin prisma “triple bottom lines”. Acesta presupune introducerea unui tip de contabilitate care să verifice modul de implicare al companiilor şi firmelor în rezolvarea crizelor şi în prevenirea dezastrelor, precum şi raportarea bianuală a acestor rapoarte în mod transparent publicului.

 

Recuperarea ariilor distruse > tehnologii neinvazive

Ariile ecologice afectate de poluare sau deÈ™ertificare pot fi recuperate prin tehnologii neinvazive şi redate circuitului ecologic sau agricol. Un exemplu in această direcţie este recuperarea deşerturilor nisipoase pentru agricultură prin pulverizarea din avion a unor polimeri ce se solidifică la contactul cu solul nisipos formând o peliculă continuă. Însămânţarea din avion cu seminţe capabile să penetreze pelicula formată asigură captarea apei de condesaţie pe peliculă, scurgerea ei în sol prin orificiile formate de seminţe, şi păstrarea ei sub peliculă, ceea ce creează condiţii pentru dezvoltarea plantelor în deşert.

 

Încrederea financiară > complexificarea nişelor

Programul presupune orientarea unor fonduri obţinute din activităÈ›ile cu profit către refacerea bazei de producţie data de mediul natural şi recuperarea zonelor afectate prin crearea de ecosisteme întreţinute de poluare ce nu depăşesc graniţele afectate şi nu se pot reproduce înafara acestor graniţe. 

 

Tehnologii neinvazive > economie pasivă 

Programul presupune transformarea locuinţelor şi clădirilor, din consumatori de energie în producători de energie ce se poate folosi intern sau pune pe reţeaua energetică spre consum pe bază de credite. Aceste credite vor funcÈ›iona ca valoare de schimb pentru diferite bunuri. Programul este destinat rezolvării crizei energetice şi este în esenţă un program de inovare tehnologică direcţionată către un anumit scop. Se are în vedere energia obţinută din surse nepoluante şi regenerabile precum hidrogenul obţinut din disocierea apei, free energy energia solară sau eoliană etc.

 


 

Principalele ruperi de simetrie în jurul axelor politici sustenabile şi simbioză cooperare

 

Evoluţie socioculturală > evoluţia leadeshipului şi administrării

Programul presupune punerea în valoare a calităţilor umane şi a valorilor culturale capabile să creeze modele comportamentale cu valoare culturală care să devină criterii pentru selectarea liderilor. Programul va conduce la crearea unor filtre culturale orientate pozitiv care să conducă la o selecţie pe criterii pozitive a persoanelor implicate în politică, in administraţie şi management.

Ecosisteme derivate > inovare sustenabilă inspirată din natură

Programul presupune inspirarea din soluţiile naturii de rezolvare a crizelor de mediu şi de recuperare a zonelor afectate prin crearea de ecosisteme noi. Această inspiraţie va fi utilizată în proiectare de tehnologii sustenabile inspirate din acţiunea naturii (bionică). 

 

Echilibru armonie > ritm de dezvoltare

Programul presupune corelarea dintre necesităţile de dezvoltare ale anumitor sectoare în funcÈ›ie nu doar de nevoile umane ci mai ales de posibilităţile date de resursele regenerabile de mediu. Acesta presupune utilizarea indicatorilor calitativi şi corelativi cel puţin la fel de mult ca indicatorii cantitativi în proiectarea de politici publice sau de programe de dezvoltare.

 

Nişele complexităţii > echilibru armonie 

Programul presupune descifrarea feedback-urilor din natură în generarea de nişe şi funcÈ›ionalităÈ›i noi ce conduc la armonia şi echilibrul de mediu şi proiectarea de mecanisme social-economice pe aceleaşi principii care să nu ducă la dezechilibre de mediu, dar să conducă la o societate sustenabilă şi armonioasă. 

 

Evoluţia leadershipului şi administraţiei > rezonabilitatea cheltuielilor considerând relevanţa acţiunilor

Programul presupune introducerea sistemelor de administrare şi contabilizare în timp real, a sistemelor expert ce permit analizarea portofoliilor de soluţii posibile la o anumită problemă, evaluarea consecinţelor şi costurilor directe sau colaterale ale unor decizii şi care conduc la găsirea celei mai bune decizii la un moment dat.

 

 

Principalele ruperi de simetrie se fac în jurul axelor diversitate sinergică-nivel de consum, şi relaţii de colaborare paşnică-free energy, independenţă energetică

 

Consumuri sustenabile > organizarea şi studierea patentelor naturii

Programul presupune dezvoltarea unor linii producative în care reziduurile unei activităţi să devină resursele unei alte activităţi astfel încât amprenta ecologică finală să fie nulă. Aceste linii se pot dezvolta inspirate de studiul naturii şi a sistemelor vii interconectate ce minimizează consumurile maximizând rezultatele cu păstrarea amprentei ecologice nule.

 

Echilibru armonie > tehnologii neconsumative

Programul presupune dezvoltarea de tehnologii neconsumative ce sunt proiectate astfel încât să refacă echilibrele şi armoniile din mediu. Pentru aceasta este necesară stimularea atât a tehnologiilor cu feedback la mediu cât şi a tehnologiilor capabile să conducă la regenerarea resurselor şi la refacerea echilibrului şi armoniei de mediu. Un exemplu în acesta direcţie este dat de motorul de disociere a apei ce consumă energia dată de legăturile dintre moleculele din apă şi care la sfârşit dă ca reziduu apă nelegată ce se repotenţează sub influenţa soarelui. Astfel de motoare scufundate la 300 de metri în mări şi oceane pot pompa apă cu nutrienţi la suprafaţă unde se dezvoltă cu mare rapiditate plancton ce este capabil să colecteze dioxidul de carbon din atmosferă şi combinându-l cu mineralele din apă să fixeze carbonul în schelete ce se vor depune sub formă de calcar pe fundul mării. Consecinţele sunt refacerea ecosistemului marin şi reducerea efectului de seră fără consumuri energetice de funcţionare.

 

Tehnologii neconsumative > patentele naturii

Programul presupune crearea de tehnologii neconsumative de materii prime şi energie prin descifrarea şi copierea patentelor naturii. Un exemplu în această direcţie este procesul biochimic prin care moluştele creează o cochilie similară cu faianţa sau gresia fără a avea nevoie de consumuri energetice special. Menţionez că 80 % din materialele amintite sunt datorate consumurilor energetice.

 

Free energy, independenţă energetică > respectul moştenirii culturale

Programul presupune dezvoltarea unui sistem care să conducă la o mai mare autonomie a familiilor prin independent energetică, care vor avea mai mult timp la dispoziţie pentru a dezvolta cunoaştere şi valorifica moştenirea culturală. 

 

Economie socială > consumuri sustenabile

Programul presupune proiecte de economie socială în care să nu se urmărească profit, ci echilibrare şi dezvoltare a mediului natural sau social. Aceste proiecte se pot realiza pe utilizarea materiilor prime secundare, deşeuri, gunoaie, halde de steril, etc. fără a mai afecta materiile prime primare şi mediul natural printr-o nouă poluare. Prin folosirea naturii şi a produselor naturale sau a speciilor implicate şi utile se poate ajunge la consumuri sustenabile minimizate.

 Principalele ruperi de simetrie se fac în jurul axelor educarea respectului=>educaţia socio-culturală cu responsabilităţi conexe şi colaterale în managementul crizelor

 

Unitatea în diversitate > responsabilităţi colaterale

Programul presupune descoperirea rolului şi a nişelor funcţionale pentru fiecare specie sau persoană umană şi protejarea relaţiilor reciproce în unitatea din diversitate. Extensiile programului conduc la aplicaţii pe multiculturalism, menţinerea stabilităţii şi păcii, biodiversităţii şi stabilităţii mediului şi conduc la un sistem de educare a responsabilităţilor şi drepturilor fundamentale in relaţia complexă dintre economie şi mediul natural, mediul tehnologic sau fiinţa umană.

 

Știinţele complexităţii aplicate în educaÈ›ie, tehnologii, administraÈ›ie si sănătate > creÈ™terea umbrelei de acoperire a banului către calităţi umane sau profesionale în oferta de credite

Programul îşi propune modificarea perspectivei liniare şi dihotomice de gândire şi educarea gândirii complexe capabile să sesizeze raportările reciproce dintre componente aplicate pe diverse sectoare de activitate. Programul va conduce la modificarea evaluărilor pur cantitative şi îmbogăÈ›irea lor cu factorii calitativi sau corelativi. Una dintre aplicaţiile majore va fi pe politicile financiare sau de asigurări.

 

ȘtiinÈ›ele complexităţii aplicate în educaţie, tehnologii, administraÈ›ie si sănătate > metodele şi tehnicile de feedback

Programul îşi propune să dezvolte proceduri şi produse IT care să permită antrenarea tinerei generaţii în noi instrumente de gândire pe logica specifică fenomenelor studiate şi modelarea acestor fenomene pornind de la logica specifică. Aceste proceduri şi produse vor acţiona pe diverse sectoare de activitate cu oameni antrenaţi în prealabil cu ajutorul instrumentelor specifice.

 

Program de economisire a resurselor > educarea înÈ›elegerii dependenţelor reciproce într-un sistem organic sau sistem ecologic

Programul îşi propune educarea populaţiei în economisirea resurselor, recuperarea acestora prin selectare prealabilă sau utilizarea de noi tehnologii neconsumative. Programul se poate realiza prin educarea consumatorilor asupra dependenţelor reciproce dintre componentele unui sistem organic sau ecologic şi asupra soluţiilor naturii ce pot fi imitate de către oameni. 

 

Patentele naturii > responsabilităţi colaterale 

Programul îşi propune să se transfere metodologiile naturii şi patentele inovative ale naturii către viaţa şi tehnologia umană. Programul are drept ţinte finale creşterea nivelului de responsabilitate umană pe direcÈ›ia sustenabilităţii, echilibrului de mediu natural sau de mediu socio-cultural, precum şi a responsabilităţii corporatiste.

 

Termenii de apreciere sau evaluare a funcţionalităţii programelor menţionate mai sus sunt:

ProporÈ›ionalitatea relativă funcÈ›ională, simetrii structurale, simetrii funcÈ›ionale, armonizarea sub-structurilor, semnale distinctive, mijloace de triangulare a informaÈ›iei si de comunicare multi-chanel, centre de nucleaÈ›ie pentru programe, reÈ›ea de comunicare, parteneriate şi reÈ›ele de competenţe, expresivitatea principiilor majore, adaptabilitatea paternelor la condiÈ›ii diverse, replicabilitatea mecanismelor funcÈ›ionale, posibilitatea variaÈ›iei prin ruperea simetriilor, autocontrol inductiv, adaptabilitatea la condiÈ›ii extreme prin specializare, hibridizarea pachetelor comportamentale, structuri de amplificare şi selectare a semnalelor, metamorfoza sistemului către sustenabilitatea ansamblului.

 

MODELE DE ORGANIZARE A REŢELELOR PROFESIONALE CU FEEDBACK

          Unul dintre modelele posibile de organizare a reţelelor profesionale cu feedback si capacitate de profesionalizare continuă şi influenţare a deciziilor este dat de modelarea fractală a modelului de sustenabilitate dat de structura categoriilor triangulate. În acest caz fiecare modul hexagonal mic va fi structurat astfel încât să acopere o funcţionalitate specifică a organismului social-economic pe aceeaşi schemă funcţională din figura 1, toate însă fiind subordonate sustenabilităţii mediului natural, sociocultural, sau economic. Funcţionalităţile de bază sunt: 1) excreţia, 2) revitalizarea sistemului, 3) acoperirea cu resurse şi energie, 4) integrarea şi stabilitatea ansamblului, 5) comunicarea şi schimburile economico-culturale, 6) continuitatea culturală şi naţionala, 7) evoluţia socială şi umană prin inovare şi transfer de bune practici, 8) echilibrul şi sustenabilitatea mediilor naturale, culturale, economice şi şansa continuităţii existenţei umanităţii şi mediului în viitor.

 


 

           Relaţiile profesionale dintre direcţiile de profesionalizare pot fi stabilite pe un număr de direcţii interconectate direct sau indirect, iar informaţiile şi concluziile obţinute pot fi transmise cu prioritate către câmpurile unite de capetele săgeţilor, devenind baza de analiză pentru alte module. În acest fel reţeaua generală va beneficia nu doar de o analiză detaliată şi în timp real a problemelor apărute dar va reuşi să găsească şi soluţiile corecte pentru probleme, crize, conflicte, etc. şi să impună soluţiile în faţa autorităţilor prin parteneriat public-privat. Este de menţionat şi faptul că prin analizarea diferitelor informaţii, reţeaua profesională va creşte ca nivel de profesionalism şi viziune.

          Un exemplu de tematici organizate pe reţea ce poate conduce la colaborări între sectoare cu funcÈ›ionalităÈ›i diferite este dat mai jos:


 

CONCLUZII

Trecerea către o societate fără crize depinde în primul rând de evoluţia umană, iar aceasta se poate face prin educarea oamenilor de diverse vârste în utilizarea unor instrumente de gândire ce le pot permite să înţeleagă mai bine complexitatea universului, a ecosistemului terestru şi al propriilor capacităţi umane. Pentru a evita însă conflictele posibile şi degradarea accelerată a tuturor echilibrelor este necesară utilizarea ambelor sisteme actuale existente, comunicarea şi cooperarea dată de sistemele de reţea, dar şi acumulările create de sistemul industrial existent, reorientat însă către programe de recuperare ale echilibrelor de mediu şi social-economice.

Un rol special îl au în cadrul acestor programe cele de reprofesionalizare pe noi tehnologii neinvazive faţă de mediu şi cele de dezvoltare şi emancipare al psihicului uman, precum şi de reorientare a activităţilor umane către activităţi destinare refacerii echilibrelor de mediu şi sociale. Aceasta necesită trecerea oficială de la o gândire liniară şi dihotomică centrată cantitativ la o gândire complexă cu logici multiple orientată preponderent calitativ şi corelativ. Cu alte cuvinte evaluările nu se vor mai face doar în termeni de eficienţă sau cost ci şi în termeni de durabilitate, echilibru, sustenabilitate, coerenţă, relevanţă, etc.

Sistemele de gestiune socială şi administrare este necesar să se modifice. Crizele existente sau cele viitoare vor putea fi rezolvate doar printr-o mult mai bună utilizare a potenţialelor umane în funcţie de capacităţile şi predispoziţiile acestora. Mediul social slăbit, mediul natural dezechilibrat, resursele naturale împuţinate face ca un posibil conflict major de orice tip sa devină mai mult decât riscant pentru supravieţuirea speciei umane sau a planetei.  O micşorare a populaţiei umane prin mijloace militare pe orice formă de război va întări problemele ecologice şi economice şi va produce mişcări sociale fără precedent dar şi fără soluţii de trecere la un sistem ce permite rezolvarea problemelor.

Deşi există posibilitatea teoretică de a se trece la modele sociale mai puţin dezechilibrate (a se vedea sistemul Gross National Happiness), lipsa de flexibilitate şi de viziune a autorităţilor alese pe sistemele vechi şi corupte între timp de lupta pentru resurse ale marilor companii, face ca aceste posibilităţi să ajungă cu mare dificultate să se aplice direct pentru rezolvarea problemelor concrete ale momentului. Doar o cooperare punctuală între reţelele de specialişti şi influenţarea decidenţilor pare a fi la acest moment o soluţie acceptabilă pentru găsirea şi aplicarea de soluţii concrete şi in timp real de rezolvare a crizelor existente sau viitoare. Este prima dată în istoria umanităţii când dezvoltarea potenţialelor umane devine prioritară faţă de dezvoltarea economică sau stăpânirea teritorială. Dacă aceasta caracteristică va ajunge prioritară şi pe internet va apare şi posibilitatea rezolvării mult mai rapide a problemelor existente. 

 Sursă: sustainability-modeling.eu/

_______________________________________________

 

Afisari: 2485
Autor: Prof. Dr. Ec. FLORIAN COLCEAG
Spune-le prietenilor:
 • RSS
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • FriendFeed
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Netvibes
 • Reddit
 • Technorati
 • Tumblr
 • Twitter
 • Yahoo! Bookmarks
 • Yahoo! Buzz
 • email
 • Live
 • StumbleUpon
 • Ping.fm

Comentarii

* Nume:
* Email:
* Mesaj:
  caractere ramase
* Cod de siguranta:

Va rugam sa introduceti in casuta de mai sus codul de siguranta
  * campuri obligatorii
 
Nume: Viorel (Jun, Sun 15, 2014 / 08:12)
Un articol cu un conţinut greu de "digerat" pentru cineva care nu manifestă disponibilitate pentru studiu...nemaivorbind de matematica fractaliilor...Totuşi, profesorul Colceag, aşa cum ne-a învăţat, strecoară şi soluţii pentru rezolvarea conflictelor. Important ar fi ca un asemenea studiu să nu fie citit numai de Clubul de la Roma şi de oamenii predispuşi, cum aminteam, studiuluiîn sine. Politicienii, transformaţi în diriguitorii lumii în care trăim, ar trebui să se aplece cu atenţia cuvenită asupra acestui studiu şi să extragă soluţiile oferite pe care să le aplice, DE URGENŢĂ, în practica economico-socială mondială.Să nu uităm că, domnul profesor doctor Florin Colceag este şi coautorul Constituţiei Cetăţenilor, document vizionar care oferă soluţii foarte curajoase dar viabile, pentru ieşirea României(ŞI NU NUMAI!) din impasul în care politica aplicată în ultimii 25 de ani au aruncat România. Va avea , vreodată, timp, actuala superclasă politică mondială, implicit românească, să zăbovească asupra conţinutului ideatic al studiilor domnului Colceag ?!
Nume: NagyAttila(Puli) (Jul, Tue 29, 2014 / 18:17)
Jung confruntase cu adancurile omului! Din cauza asta este autentic mie, ce spune despre imaginar si despre problemele omeniri, care sant semnalate, "apocaliptic" de imaginarul, ca semnale. In legatura cu imaginar este mult mai autentic decat Durand sau Bachelard! Orice conflict incepe in adancuri, in inconstientul colectiv, spune el. Dar tot el spune, ca orice schimbare trebuie sa incepe in adancurile inconstientului colectiv, prima data, daca vrem sa fie real in exterior, nu pur formal, care nu atinge adancurile. Dupa doua razboaie mondiale, in sensul asta nu a fost nici o schimbare, numai pe suprafata, care reprezinta cel mai mare pericol, daca ne privim din adancul inconstientului, ca reprezinta o impunere artificiala din exterior, impotriva tensiunilor inconstientului colectiv, care pe urma poate sa duca la explozi neasteptate, sociale, sau chiar razboaie.
Cred ca in Europa, ultima schimbare in adancurile inconstientului colectiv era aparitia crestinismului. Normal, greseste cine zice ca de ce n-a adus pacea absoluta, ca ala e ideologie, numai. Armonia cu inconstientul colectiv, nu inseamna o armonie fara problema, ca si problemele au rolul rol in relatia armonioasa cu inconstientul colectiv. Nu problemele in sine aduc problemele, ci inconstienta omului fata de adancurile sale, de unde se izvoreste vitalitatea sa spirituala. Chiar pacificarea artificiala, din exterior, fata de interior, prin asa numitul democratie, reprezinta cel mai mare pericol. China, simbioza comunismului cu capitalism, care nu reprezinta niciun miracol, este ceva natural, ca amandoua sant ideologii, si radacinile ideologiilor sant pe urma inacelasi, reprezinta inacelasi artificial pacificator din exterior, decat capitalismul occidental, pax americana. Simbioza, ce este intre comunism si capitalism in China, este posibil, numai in timp de criza spirituala adancita.
Nume: NagyAttila(Puli) (Jul, Tue 29, 2014 / 18:18)
Jung confruntase cu adancurile omului! Din cauza asta este autentic mie, ce spune despre imaginar si despre problemele omeniri, care sant semnalate, "apocaliptic" de imaginarul, ca semnale. In legatura cu imaginar este mult mai autentic decat Durand sau Bachelard! Orice conflict incepe in adancuri, in inconstientul colectiv, spune el. Dar tot el spune, ca orice schimbare trebuie sa incepe in adancurile inconstientului colectiv, prima data, daca vrem sa fie real in exterior, nu pur formal, care nu atinge adancurile. Dupa doua razboaie mondiale, in sensul asta nu a fost nici o schimbare, numai pe suprafata, care reprezinta cel mai mare pericol, daca ne privim din adancul inconstientului, ca reprezinta o impunere artificiala din exterior, impotriva tensiunilor inconstientului colectiv, care pe urma poate sa duca la explozi neasteptate, sociale, sau chiar razboaie.
Cred ca in Europa, ultima schimbare in adancurile inconstientului colectiv era aparitia crestinismului. Normal, greseste cine zice ca de ce n-a adus pacea absoluta, ca ala e ideologie, numai. Armonia cu inconstientul colectiv, nu inseamna o armonie fara problema, ca si problemele au rolul rol in relatia armonioasa cu inconstientul colectiv. Nu problemele in sine aduc problemele, ci inconstienta omului fata de adancurile sale, de unde se izvoreste vitalitatea sa spirituala. Chiar pacificarea artificiala, din exterior, fata de interior, prin asa numitul democratie, reprezinta cel mai mare pericol. China, simbioza comunismului cu capitalism, care nu reprezinta niciun miracol, este ceva natural, ca amandoua sant ideologii, si radacinile ideologiilor sant pe urma inacelasi, reprezinta inacelasi artificial pacificator din exterior, decat capitalismul occidental, pax americana. Simbioza, ce este intre comunism si capitalism in China, este posibil, numai in timp de criza spirituala adancita.
Nume: NagyAttila(Puli) (Jul, Tue 29, 2014 / 18:20)
Pacificarea exclusiv din exterior, si consumul excesiv, placerile lui, fiind un mijloc al pacificari, care sta la baza miracolului economic al Chinei, reprezinta criza cel mai adanca. Constructiile mare, de pilda China cu economia sa, apare in timp de criza spirituala. Nefiind sustinere la adancuri, se prabuseste dintro clipa, fara sa anticipe cineva! La o eventuala speculatie da, dar si asta se datoreaza, autodistrugerea, lipsa fondului adanc! China nu este un miracol, succesul lui economic, pe plan material numai, reprezinta criza spirituala, reprezinta varful crizei in lume. Azi este greu de conceput, in lumera succesului, succesul, ca semnul crizei cel mai adanca, care este pe urma condamnat la cadere. Timpul cand, nu conteaza, ca crizele poate dureze mult, chiar si mileni, ca occidentul este in criza, mai mult de doua mileni in sens spiritual. Pe urma crestinismul, o schimbare reala in adancuri, a adus la popoarele ortodoxa, numai, si la occident destul de partial! Din cauza asta vorbesc, totus, la occident de o criza spirituala de mai mult de doua mileni!
Hutington vorbeste de conflicte intre civilizatii, in viitor! Dar, oare prinsese esenta conflictelor, sau vorbeste numai de manifestari exterioare ale problemelor in adancuri?! Jung vorbeste despre doua mari arhetipuri ale inconstientului colectiv, experimentabila de catre om, masculin si feminin, prin care se manifesta, arhetipurile inconstientului colectiv, imaginarul arhetipurilor. Realizarea omului deplin in adancurile sale, are la fond, uniunea in adancurile omului ale doua principi, anima si animus, masculinul si femininul, adica nunta in interior. Pacea in om, inceep aicea si se termina cu ruptura intre acestora. Putem sa zicem pe urma asta, ca tensiunile in om si intre oameni au la baza, tensiunea intre doua principi, masculin si feminin. Adversaritatea are la baza tensiunea intre doua principi, masculin si feminin, baza de inconstientul colectiv. Dupa mine sant si excepti, unde de pilda amandoua, ca adversari sant de pilda, masculin. De pilda conflictul intre evrei si arabi, palestinieni. Conflictele de genul asta sant crancene, lunga durata, si ireconciliabile "" protestele in sensul asta nu aduc nico rezolvare, ca reprezinta omul de masa, inconstient de tensiunile adevarata pe planul inconstientului colectiv, intre principii, masculin si feminin, fiind el in sine manifestarea crizei colectivitati inconstientului. Cand e vorba de conflict intre feminin si feminin, nu este altceva, decat haosul, lipsa principiul masculin ale Logosului intrupat, ca principiu organizator transcendent, fata de inconstientul colectiv, ca un principiu transcendent poate sa-si ordona colectivitatea inconstientului colectiv. Care este cel mai periculos, ca inconstientul colectiv nu se subordona principiul organizatoriu ale Logosului creator. Ultimul, reprezinta apocalipsa!
Nume: NagyAttila(Puli) (Jul, Tue 29, 2014 / 18:22)
Adversari reprezinta principiile in conflict, in adancurile omului, omeniri. Fie neamuri, cercuri de interese, sau civilizatii in conflict. Pacificarea inseamna, pacificarea tensiuni intre principiiel masculin si feminin. Care este posibil, numai, daca prin unificarea principiilor, se realizeaza fondul deplinatati omului, care tot deplinatate reprezinta.
Importanta reconcilieri principiilor nu se priveste planul inconstient biologic, exclusiv, ca principiile se afla si la fondul ontologic, imaginar transcendent, ale omului. Omul fiind creat de Dumnezeu, dupa imaginea si asemanarea sa, barbat si femeie. Unificarea principiilor se realizeaza adevarat, numai, pe plan ontologic! Prin transfigurarea omului in om indumnezeit, prin care se realizeaza asemanarea omului cu Dumnezeu, prin lucrarea energiilor necreate ale Duhului Sfant! Numai asa se realizeaza pacea adevarata, imparatia cerurilor.
Alte articole | Arhiva
 
Colegiul de redactie

MIHAI EMINESCU
(Coordonator editorial şi moral)
Eudoxiu Hurmuzachi
Carmen Sylva
Vasile Alecsandri
Nicolae Densușianu
I.L. Caragiale
George Coșbuc
Vasile Pârvan
Nae Ionescu
Nicolae Iorga
Pamfil Şeicaru
Cezar Ivănescu
Dan Mihăescu
Stela Covaci

Colaboratori

Ciprian Chirvasiu, Dan Puric, Dan Toma Dulciu, Daniela Gîfu, Dorel Vişan, FiriÈ›ă Carp, Florian Colceag, Florin Zamfirescu, Laurian Stănchescu, Lazăr Lădariu, Mariana Cristescu, Marius Dumitru, Mădălina Corina Diaconu, Mircea Coloşenco, Mircea Chelaru, Mircea Șerban, Miron Manega (ispravnic de concept), Nagy Attila, Sergiu Găbureac, Zeno Fodor

Citite Comentate Comentarii noi Ultimele articole
Newsletter